Psychosociální aspekty parurézy ve školním prostředí

podrzitko

Závěrečná práce Psychosociální aspekty parurézy ve školním prostředí vznikla v rámci doplňujícího pedagogického studia na FEKT VUT v Brně. Cílem nebylo vytvořit příručku určenou k léčbě parurézy, spíše provést literární rešerši této problematiky (bylo čerpáno především z odborné zahraniční literatury) a představit ji odbornější veřejnosti.

Teoretická část práce obsahuje obecný popis parurézy, dále se věnuje anatomii a fyziologii močení, stručnému popisu etiopatogeneze (souboru příčin a mechanizmů, které vedou ke vzniku a rozvoji parurézy) a kognitivně behaviorálnímu modelu popisujícího parurézu. V závěru teoretické části jsou nastíněny léčebné postupy a také faktory, uplatňující se u parurézy ve školním prostředí.

V empirické části je zjišťován vtah vybraných faktorů k paruréze. Mají úzkostliví jedinci vyšší náchylnost k paruréze a může být neuroticizmus předpokladem pro vznik parurézy? Souvisí extraverze s parurézou a jaká je zde spojitost s třídním klimatem (šikanou)? Jednotlivé vztahy jsou testovány pomocí dotazníků na 198 jedincích střední školy. U zvolených faktorů je tedy provedena popisná statistika, vzájemná korelace faktorů a korelace s parurézou.

Širší veřejnosti (spolu s paruretiky) bych doporučil pročíst především teoretickou část a to kapitolu 1 (Paruréza) věnující se obecnému popisu parurézy a kapitolu 3 (Léčba parurézy), která zmiňuje jednotlivé způsoby léčby parurézy. Kapitola 4 (Paruréza a školní prostředí) pak může poskytnout pohled na faktory uplatňující se při rozvoji a udržování parurézy ve školním prostředí. Z empirické části je vhodné si uvědomit souvislost jednotlivých faktorů a parurézy.

Z literatury lze doporučit především knihu Shy bladder syndrome: Your step by step guide to overcoming paruresis (Steven Soifer a kol.) a knihu Bathrooms make me nervous (Carol Olmert), která popisuje problém z ženského pohledu a dále oficiální stránky International Paruresis Association (IPA): paruresis.org.

 

 Závěrečná práce
 Psychosociální aspekty parurézy
 ve školním prostředí:
 stáhnout práci
knihaobal
 Posudek oponenta závěrečné práce:  stáhnout posudek
 Diskuze o práci na fóru:  diskutujte zde

 

Poznámky:

Příručka k vyléčení parurézy od Alexandera Heinze již není a nebude dostupná. Autor z neznámých důvodů ukončil veškeré aktivity, které se k paruréze vztahovaly.

Doplňující pedagogické studium na FEKT VUT v Brně: Jedná se o ucelené vzdělání inženýrské pedagogiky s cílem získat odbornou kvalifikaci jako "Učitel odborných předmětů na středních školách a středních odborných učilištích". Pedagogické studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou práce.

Posudek oponenta závěrečné práce: Na každou větší závěrečnou práci (jako je například bakalářská, diplomová práce nebo i tato práce doplňujícího pedagogického studia) píše oponent posudek, kde hodnotí, jak je práce kvalitní (hodnotí se například formální a odborná stránka, přínos práce, použití literatury atd. ).

 


Autor: Bc. Jan Netopil

Rok: 2015

Abstrakt:

Práce se zabývá problematikou parurézy a vlivem psychosociálních aspektů na parurézu ve školním prostředí. V rámci práce je vysvětlen samotný pojem paruréza, popsány jeho projevy, prevalence a vztah parurézy k úzkostným poruchám. Pro následné vysvětlení etiopatogeneze je zde probrána základní anatomie a fyziologie močení. V práci je také popsán kognitivně behaviorální model, který parurézu vystihuje nejlépe a možné léčebné přístupy. Pro popis parurézy ve školním prostředí jsou dále vysvětleny aspekty, které mohou mít na tuto poruchu vliv. Psychosociální aspekty jsou testovány dotazníky na 198 studentech a následně je provedeno statistické vyhodnocení jejich parametrů. Po vyhodnocení je zjištěna prevalence 7% a vztah parurézy k úzkostlivosti, neuroticismu, extraverzi a mírně k šikaně.

Klíčová slova: Paruréza, kognitivně behaviorální terapie parurézy, sociální konformita, třídní klima, úzkostné poruchy

Abstract:
This thesis deals with paruresis and influence of psychosocial aspect of paruresis in school environment. The term paruresis, typical behavioral patterns, prevalence, therapy, relation between paruresis and anxiety disorders in school environment are described in the thesis. The basic physiology and anatomy of micturition are explained for subsequent explanation etiopathogenesis and there is also discussed cognitive behavioral model that best describes paruresis. The psychosocial aspects in school environment were tested on 198 students. The questionnaires covered anxiousness, neuroticism, extraversion and bullying parametres. The study found statistically significant relationship between paruresis and tested parameters. Estimated prevalence of paruresis among students was 7%.

Keywords:
Paruresis, cognitive-behavioral therapy for paruresis, classroom climate, anxiety disorders

Netopil, J. Psychosociální aspekty parurézy ve školním prostředí. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015. 31 s., Závěrečná práce. Vedoucí práce: PhDr. Petra Filová, Ph.D.





Přihlášení

Novinky

Anketa

Závěrečná práce po stránce přínosu

Líbí se mi, je pro mě přínosná
(72.2%)
Líbí se mi, ale je pro mě příliš odborná
(5.6%)
Je dobrá, ale přivítal bych spíše příručku, která by popisovala léčbu
(11.1%)
Je ucházející, většinu informací už ale znám
(5.6%)
Příliš se mi nelíbí, nepřináší nic nového
(0%)
Nelíbí se mi
(5.6%)
Celkem hlasů: 18
Hlasování v této anketě již bylo ukončeno.
Ukázat podrobnosti
© Stydlivy-mechyr.cz 2010 - 2013
Tvorba webových stránek vddesign.cz / Design: Němec webdesign Kvízy